bog new color header heb

אודות

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה, ובמסגרת סמכויותיו על פי החוקה והתקנון הכללי, ילווה את ניהולה, ענייניה, עסקיה ונכסיה עפ"י חוקה זו. חבר הנאמנים ידון בקווי היסוד לפעולתה הכספית של האוניברסיטה, בתקציב השנתי, במאזנים ובדו"חות הכספיים השנתיים של האוניברסיטה.

חבר הנאמנים יפעל למימון תקציבי האוניברסיטה, ולצורך זה יעשה כל שבידיו כדי לגייס בארץ ומחוצה לה, תקציבים, תרומות, כספים, קרנות, נכסים ואמצעים כספיים אחרים לכיסוי התקציב או כל חלק הימנו, למילוי מטרות האוניברסיטה.

חבר הנאמנים יהיה רשאי מעת לעת להאציל מסמכויותיו לוועד המנהל ולכל רשות מרשויות האוניברסיטה שתיקבע על ידו.

סמכויות חבר הנאמנים

 

חבר הנאמנים מוסמך, בין היתר:

למנות חברים לחבר הנאמנים.

לאשרר את מינוי הנשיא וסגניו.

לאשרר את מינויו של יו"ר הוועד המנהל, ולבחור את יו"ר וחברי ועדת הביקורת.

לאשרר את התכנית הרב שנתית.

לאשרר את הדו"חות השנתיים, הדו"חות הכספיים, מאזנים ותקציבים.

לעקוב אחר פעילות האוניברסיטה, להמליץ למוסדות האוניברסיטה,לדון בדו"חות שיוגשו לו על ידיהם, לטפח קשרי החוץ של האוניברסיטה ולגייס תרומות.

למנות רו"ח ולקבוע את שכרו, למנות ועדת ביקורת, ולאשרר תיקונים בתקנון האקדמי ובחוקת האוניברסיטה.

 

© 2020 Board of Governors, University of Haifa. All Rights Reserved. Designed and made by Computing Division