bog new header heb

יהונתן גולני, ישראל

אדריכל, ממתכנניו של המרחב הישראלי וממעצבי המנגנון התכנוני הממוסד ומהות התכנון במדינת ישראל. הוא פועל ללא הפסקה מזה עשרות שנים במסגרת תפקידים מובילים ובהם ראש מנהל התכנון בישראל והאדריכל הראשי של משרד הבינוי והשיכון. היה בין מייסדי איגוד המתכננים ומילא תפקידים מקצועיים-ציבוריים נוספים, ובהם יו״ר הועדה המקצועית של עמותת האדריכלים בישראל. עם פרישתו לגמלאות היה סגן ראש העיר מודיעין - עיר חדשה מ1990 שלהקמתה דחף עוד בהיותו אדריכל ראשי של משרד השיכון. 

 

ד"ר אהרון אברמן, קנדה

Arnold Abermanבהמשך...

© 2017 Board of Governors, University of Haifa. All Rights Reserved. Designed and made by Computing Division